Surat Al-Ĥijr

Surat Al-Ĥijr (The Rocky Tract) - سورة الحجر

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
15:1
Indonesian
Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.
15:2
Indonesian
Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.
15:3
Indonesian
Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).
15:4
Indonesian
Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
15:5
Indonesian
Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan(nya).
15:6
Indonesian
Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila.
15:7
Indonesian
Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar?"
15:8
Indonesian
Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.
15:9
Indonesian
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
15:10
Indonesian
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
15:11
Indonesian
Dan tidak datang seorang rasulpun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
15:12
Indonesian
Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir),
15:13
Indonesian
mereka tidak beriman kepadanya (Al Quran) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.
15:14
Indonesian
Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya,
15:15
Indonesian
tentulah mereka berkata: "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang orang yang kena sihir".
15:16
Indonesian
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),
15:17
Indonesian
dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk,
15:18
Indonesian
kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
15:19
Indonesian
Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
15:20
Indonesian
Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
15:21
Indonesian
Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.
15:22
Indonesian
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
15:23
Indonesian
Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
15:24
Indonesian
Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).
15:25
Indonesian
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
15:26
Indonesian
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
15:27
Indonesian
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
15:28
Indonesian
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
15:29
Indonesian
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
15:30
Indonesian
Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,
15:31
Indonesian
kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
15:32
Indonesian
Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?"
15:33
Indonesian
Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk"
15:34
Indonesian
Allah berfirman: "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk,
15:35
Indonesian
dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".
15:36
Indonesian
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan,
15:37
Indonesian
Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,
15:38
Indonesian
sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan,
15:39
Indonesian
Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
15:40
Indonesian
kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka".
15:41
Indonesian
Allah berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya).
15:42
Indonesian
Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.
15:43
Indonesian
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.
15:44
Indonesian
Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.
15:45
Indonesian
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).
15:46
Indonesian
(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman"
15:47
Indonesian
Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
15:48
Indonesian
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.
15:49
Indonesian
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
15:50
Indonesian
dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
15:51
Indonesian
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
15:52
Indonesian
Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: "Salaam". Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu".
15:53
Indonesian
Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim".
15:54
Indonesian
Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?"
15:55
Indonesian
Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa".
15:56
Indonesian
Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat".
15:57
Indonesian
Berkata (pula) Ibrahim: "Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?"
15:58
Indonesian
Mereka menjawab: "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,
15:59
Indonesian
kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,
15:60
Indonesian
kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya)".
15:61
Indonesian
Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya,
15:62
Indonesian
ia berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal".
15:63
Indonesian
Para utusan menjawab: "Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.
15:64
Indonesian
Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.
15:65
Indonesian
Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu".
15:66
Indonesian
Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.
15:67
Indonesian
Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.
15:68
Indonesian
Luth berkata: "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),
15:69
Indonesian
dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina".
15:70
Indonesian
Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?"
15:71
Indonesian
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)".
15:72
Indonesian
(Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".
15:73
Indonesian
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
15:74
Indonesian
Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
15:75
Indonesian
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
15:76
Indonesian
Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).
15:77
Indonesian
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
15:78
Indonesian
Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim,
15:79
Indonesian
maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.
15:80
Indonesian
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
15:81
Indonesian
dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya,
15:82
Indonesian
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
15:83
Indonesian
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi,
15:84
Indonesian
maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan.
15:85
Indonesian
Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
15:86
Indonesian
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
15:87
Indonesian
Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.
15:88
Indonesian
Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
15:89
Indonesian
Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan".
15:90
Indonesian
Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),
15:91
Indonesian
(yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi.
15:92
Indonesian
Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,
15:93
Indonesian
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
15:94
Indonesian
Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
15:95
Indonesian
Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu),
15:96
Indonesian
(Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya).
15:97
Indonesian
Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan,
15:98
Indonesian
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat),
15:99
Indonesian
dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).

Share/Bookmark

capcusss

Download